O Szkole


Witamy

Najważniejszym   projektem  Centrum Aktywnego Edukacji i Rozwoju i Edukacji jest Szkoła Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień.
Prze  16 lat prowadziliśmy  Szkołę która miała akredytację PARPA, KBPN, KCPU i byliśmy  etapem w procesie certyfikacyjnym terapeutów uzależnień. Gwoli ścisłości takich szkół było wiele, mieliśmy taki sam „trzon” programowy. Różniliśmy się w podejściu do pacjenta, metodami i stylem prowadzenia psychoterapii uzależnień.
CARE Brok ma opinię szkoły która duży nacisk kładzie na podmiotowość pacjenta i dobrą  z nim relację. To my pierwsi apelowaliśmy o zmiany w nazewnictwie i posługiwanie językiem, który nie jest pejoratywnie nacechowany. Jako pierwsi wnosiliśmy postulat  o  konieczności zmian w podejściu do  pacjenta z problemem uzależnienia. Oprócz profesjonalnych programów terapii, ustrukturalizowanych, ukierunkowanych na cel istotna jest również umiejętność pracy terapeutycznej opartej na relacji i zasobach pacjenta, dobra, głęboka diagnoza kliniczna traktująca pacjenta holistycznie i podmiotowo, a także motywowanie pacjenta do zmiany. Stosowany przez wiele lat w lecznictwie odwykowym dyrektywny, oparty na silnej konfrontacji styl uprawiania terapii nie jest skuteczny.  Zastąpiliśmy  go opisanym w światowej literaturze przedmiotu  uprawianym skutecznie w psychoterapii stylem motywującym do zmiany.

Główny celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne do samodzielnego prowadzenia terapii uzależnień  Wykładowcy, superwizorzy PARPA i KBPN umożliwiają przygotowanie się  do odbycia superwizji klinicznej
Prowadzimy szkolenie  tak aby słuchacze stawali się samodzielnymi terapeutami, mającymi świadomość swoich kompetencji. By byli jeszcze bardziej wrażliwi na drugiego człowieka, na jego świat, potrzeby. Pragniemy również zaszczepić w słuchaczach pokorę wobec własnych możliwości sprawczych . Skrót naszej nazwy to CARE – ochrona, opieka, dbałość, troska. Cechy, które powinny określać nasz stosunek do pacjenta, ale również stosunek do samych siebie.
Przez wiele lat posiadaliśmy status  ” Akredytowanego szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin będące I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.
Ostatnie zmiany w systemie szkoleń zmotywowały nas do prowadzenie szkolenia dla tych którzy nie wiążą swojej najbliższej przyszłości z pracą na NFZ. Chcemy przygotować do prowadzenia terapii uzależnień tych którzy pracują w prywatnych gabinetach, poradniach i ośrodkach. Kierujemy ofertę do osób które mają przygotowanie merytoryczne na poziomie magisterskim oraz do tych którzy będą prowadzić  doradztwo, motywować do podjęcia terapii i prowadzić terapię na poziomie podstawowym. Tych będziemy motywować do dalszego kształcenia. Zachowujemy podział kompetencji taki jaki przez wiele lat utrwalił się w terapii uzależnień.

 Misją szkoły jest

  • Nauczanie psychoterapii uzależnień w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną  i medyczną
  • Połączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia z koncepcjami neurobiologicznymi
  • Oparcie modeli pomagania na sprawdzonych i uznanych koncepcjach psychoterapeutycznych oraz integrację tych podejść w celu podniesienia efektywności psychoterapii uzależnień
  • Kształcenie terapeutów uzależnień na świadomych swoich kompetencji i ograniczeń profesjonalistów.
  • Krzewienie humanistycznego, opartego na dobrej relacji podejścia do człowieka.
  • Orientacja na podmiotowość pacjenta, stymulacja jego rozwoju poprzez motywowanie go do zmiany
  • Szacunek dla człowieka, zgoda na podejmowanie przez niego autonomicznych decyzji
  • Stymulowanie terapeutów do rozwoju własnego
  • Propagowanie zasad etyki w psychoterapii uzależnień
  • Przybliżanie mnogości rozwiązań w psychoterapii uzależnień od pełnej abstynencji do programów redukcji szkód

Szkołą jest organizacją równych szans i nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania religijne lub przynależność polityczną.