O Szkole

Już za „chwilę” tj. 11 maja 2024 studenci Szkoły Terapeutów Uzależnień CARE Brok zaczynają zajęcia. .
Rozpoczęcie kolejnej edycji to szczęśliwy dzień dla Nas wszystkich.
Witamy na pokładzie!
I jak Anna powtarza od 17 lat „będą Państwo zadowoleni”
Jednocześnie przepraszamy tych dla których nie starczyło miejsca w tej edycji, spotkamy się na pewno w kolejnej.
Zespół


Witamy

Najważniejszym   projektem  Centrum Aktywnego Edukacji i Rozwoju i Edukacji jest Szkoła Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień.
Prze  16 lat prowadziliśmy  Szkołę która miała akredytację PARPA, KBPN, KCPU i byliśmy  etapem w procesie certyfikacyjnym terapeutów uzależnień. Gwoli ścisłości takich szkół było wiele, mieliśmy taki sam „trzon” programowy. Różniliśmy się w podejściu do pacjenta, metodami i stylem prowadzenia psychoterapii uzależnień.
CARE Brok ma opinię szkoły która duży nacisk kładzie na podmiotowość pacjenta i dobrą  z nim relację. To my pierwsi apelowaliśmy o zmiany w nazewnictwie i posługiwanie językiem, który nie jest pejoratywnie nacechowany. Jako pierwsi wnosiliśmy postulat  o  konieczności zmian w podejściu do  pacjenta z problemem uzależnienia. Oprócz profesjonalnych programów terapii, ustrukturalizowanych, ukierunkowanych na cel istotna jest również umiejętność pracy terapeutycznej opartej na relacji i zasobach pacjenta, dobra, głęboka diagnoza kliniczna traktująca pacjenta holistycznie i podmiotowo, a także motywowanie pacjenta do zmiany. Stosowany przez wiele lat w lecznictwie odwykowym dyrektywny, oparty na silnej konfrontacji styl uprawiania terapii nie jest skuteczny.  Zastąpiliśmy  go opisanym w światowej literaturze przedmiotu  uprawianym skutecznie w psychoterapii stylem motywującym do zmiany.
   
Prowadzimy szkolenie  talk aby słuchacze byli bardziej wrażliwi na drugiego człowieka, na jego świat, potrzeby. Pragniemy również zaszczepić w słuchaczach pokorę wobec własnych możliwości sprawczych . Skrót naszej nazwy to CARE – ochrona, opieka, dbałość, troska. Cechy, które powinny określać nasz stosunek do pacjenta, ale również stosunek do samych siebie.
Przez wiele lat posiadaliśmy status  ” Akredytowanego szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin będące I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.
Ostatnie zmiany w systemie szkoleń zmotywowały nas do prowadzenie szkolenia dla tych którzy nie wiążą swojej najbliższej przyszłości z pracą na NFZ. Chcemy przygotować do prowadzenia terapii uzależnień tych którzy pracują w prywatnych gabinetach, poradniach i ośrodkach. Kierujemy ofertę do osób które mają przygotowanie merytoryczne na poziomie magisterskim oraz do tych którzy będą prowadzić  doradztwo, motywować do podjęcia terapii i prowadzić terapię na poziomie podstawowym. Tych będziemy motywować do dalszego kształcenia. Zachowujemy podział kompetencji taki jaki przez wiele lat utrwalił się w terapii uzależnień.

 Misją szkoły jest

  • Nauczanie  w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną  i medyczną
  • Połączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia z koncepcjami neurobiologicznymi
  • Oparcie modeli pomagania na sprawdzonych i uznanych koncepcjach psychoterapeutycznych oraz integrację tych podejść w celu podniesienia efektywności psychoterapii uzależnień.
  • Krzewienie humanistycznego, opartego na dobrej relacji podejścia do człowieka.
  • Orientacja na podmiotowość pacjenta, stymulacja jego rozwoju poprzez motywowanie go do zmiany
  • Szacunek dla człowieka, zgoda na podejmowanie przez niego autonomicznych decyzji
  • Stymulowanie terapeutów do rozwoju własnego
  • Propagowanie zasad etyki w terapii 
  • Propagowanie różnych ścieżek w psychoterapii

Szkołą jest organizacją równych szans i nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania religijne lub przynależność polityczną.