O Szkole

Ogłoszenie
W styczniu 2022 rozpoczynamy kolejną edycję szkolenia w dziedzinie uzależnienia. Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny luba mailowy z sekretariatem.
Link do decyzji dyrektora KBPN potwierdzające uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia

Witamy

Sztandarowym  projektem  Centrum Aktywnego Edukacji i Rozwoju i Edukacji jest Szkoła Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień

Główny celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne do samodzielnego prowadzenia terapii oraz nabycie umiejętności umożliwiających podejście do egzaminu certyfikacyjnego. Opiekunowie grup to osoby z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, psychoterapeuci, superwizorzy PARPA i KBPN którzy w sposób sumienny i niepozostawiający wątpliwości etycznych przygotowują słuchaczy do przejścia przez etap egzaminu. Wykładowcy, superwizorzy PARPA i KBPN umożliwiają przygotowanie się  do odbycia superwizji klinicznej
Prowadzimy szkolenie  tak aby słuchacze stawali się samodzielnymi terapeutami, mającymi świadomość swoich kompetencji. By byli jeszcze bardziej wrażliwi na drugiego człowieka, na jego świat, potrzeby. Pragniemy również zaszczepić w słuchaczach pokorę wobec własnych możliwości sprawczych . Skrót naszej nazwy to CARE – ochrona, opieka, dbałość, troska. Cechy, które powinny określać nasz stosunek do pacjenta, ale również stosunek do samych siebie.
Przez wiele lat posiadaliśmy status  ” Akredytowanego szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin będące I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Po zmianach w systemie szkoleń, połączeniu dwóch ścieżek PARPA i KBPN oraz przyznaniu KBPN’owi pełnej opieki nad systemem szkoleń dyrektora KBPN  wybrał nasze szkolenie  jako szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień link do decyzji dyrektora KBPN, pozycja 1
Nasi słuchacze z dniem rozpoczęcia szkolenia uzyskują status specjalisty psychoterapii uzależnień  lub instruktora terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.  Absolwenci szkoły  mają prawo po zaliczeniu stażu klinicznego i superwizji przystąpić do egzaminu certyfikującego

Misja Szkoły
Idea powstania  Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień powstała na bazie wieloletnich  dyskusji osób pracujących w lecznictwie odwykowym dotyczących skuteczności metod pomagania osobom uzależnionym. Analizowaliśmy zarówno własne doświadczenia jak i światowe badania i doniesienia. Głównymi zagadnieniami nad którym się zastanawialiśmy to przyczyna zaburzeń, ich obraz kliniczny i skuteczność psychoterapii uzależnień
Dostrzegamy konieczność zmian w podejściu do  pacjenta z problemem uzależnienia. Oprócz profesjonalnych programów terapii, ustrukturalizowanych, ukierunkowanych na cel istotna jest również umiejętność pracy terapeutycznej opartej na relacji i zasobach pacjenta, dobra, głęboka diagnoza kliniczna traktująca pacjenta holistycznie i podmiotowo, a także motywowanie pacjenta do zmiany. Stosowany przez wiele lat w lecznictwie odwykowym dyrektywny, oparty na silnej konfrontacji styl uprawiania terapii nie jest skuteczny. Pragniemy zastąpić go opisanym w literaturze przedmiotu  uprawianym skutecznie w psychoterapii stylem motywującym do zmiany.
Od „zawsze” uważaliśmy, że nie ma kilku uzależnień. Uzależnienie od narkotyków,  alkoholu lub czynności różni się tylko wybieranym środkiem do zapełnienia pustki, zmniejszenia lęku,  przerażenia, chęci ukojenia lub dodania energii  do życia. Decyzja o połączeniu  dwóch ścieżek szkolenia jest  realizacją tego o czym wielokrotnie dyskutowaliśmy z naszymi słuchaczami.

 Misją szkoły jest

  • Nauczanie psychoterapii uzależnień w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną  i medyczną
  • Połączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia z koncepcjami neurobiologicznymi
  • Oparcie modeli pomagania na sprawdzonych i uznanych koncepcjach psychoterapeutycznych oraz integrację tych podejść w celu podniesienia efektywności psychoterapii uzależnień
  • Kształcenie terapeutów uzależnień na świadomych swoich kompetencji i ograniczeń profesjonalistów.
  • Krzewienie humanistycznego, opartego na dobrej relacji podejścia do człowieka.
  • Orientacja na podmiotowość pacjenta, stymulacja jego rozwoju poprzez motywowanie go do zmiany
  • Szacunek dla człowieka, zgoda na podejmowanie przez niego autonomicznych decyzji
  • Stymulowanie terapeutów do rozwoju własnego
  • Propagowanie zasad etyki w psychoterapii uzależnień
  • Przybliżanie mnogości rozwiązań w psychoterapii uzależnień od pełnej abstynencji do programów redukcji szkód

Szkołą jest organizacją równych szans i nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania religijne lub przynależność polityczną.

Więcej informacji o misji szkoły, założeniach teoretycznych, programie szkolenia tutaj